''''==5='''''''''='''''''''=='''''''''''''''''''''=''=45=.44..$$$.==54.===545'''='''='''''''''''''''==44
'''''==='''''=''''''''''=''='='''''''''''''='''''===='======5444$ร..4=4==.45==='''''''54====5=='=4==''=4
''='=='=='=''''''''''''''''===''''''''''''''''''===.=''======'=4$ร.4.4$==4$='=.4=''''====4===''''='''=..
'''=55==ร'''''=''''''''''5==='''===''''''''='''=44444.4.ร===5=====ร4$.ร.ร4''''=4'''====45=5==''='''=4...
''=='=รร='''''4=''=''''''=''='''='=''''''''''''''====4=''=.44=4.==ร.5=4$='444.$4==5========='==4.$....$$
==''''.$4===54$''''''=='''=''==''''''''''''''=5==4.$444'''=$=$$4==ร4==$===44.''54===4'''====$$..$4=5.4$=
''''''=.$=5$.4.44==4='''=''==='''''''''''''''=======4==54.44.=44.รร$$ร$44445==4$.444====44.$$$$$$$$$4$$.
'''==='5รร.'=55==''='''''=''====''''''''''='''''=''54='===....4รรรรรรร$.44444===4$....4.4$$$..$$$$.$$..$
=='''===ร='='==.''==''='=''''5..4=55==''5'''''''==='=4===4....$$$$.รร$..4..4....$ร.=..4444.$$$$$$$.4$$$.
=''=''''4$''=='=====''==='''='=.'='='==='''''''=='==''5'=.$.$.$$44$ร$$445===4..4.$44.$$$..$$$$$$$รรร$ร$$
'''5='='=.=='==.==5=''=''''''''=====''='==''''=='=44''==4..$$$$$=4$$$$4=..444.4.$$$...$$4.$.$ร$รรรรร$.$$
'==''===5รร='''======''''''''''44=4'===545====5==4=======44.$$ร$=.$$$$.44...54444รร.$$$$$.$$$$$$$$$$$$4.
='''='=''=$==''=4'=4=='''''''===444=4ร$4.44==4=4444...4$44.4.$44.4$รรร$.4.444444$$$$.4$รรร$$$.$ร$=$รร$$ร
=='=='''''5=''''$=4ร==''==4==''5$$$==4===4=4444$$4$4.4$44444.4==4$$รรร=4$$$$4$$$รร$$$$$$ร$44รรรรรรรร$$$$
==='='''''=4'''==44ร''==========$ร==4==44444.4$444$$$4$$444444=5$$$$ร$$$...44$$ร$ร$รรร$รรรรรรรร$$ร$.4.รร
''''''''''54'''''=$ร='==4======54ร.5444444444444444$$$$$$$$$$$$ร...$รร$$..4==5$$$$รร$รรรรรรรรรร$$$4..5รร
='''''''''=ร''''''=ร.===444454444ร$..444..44444$$$$$.$$$ร$44..$$.$$$รรรร$4=$ร$ร$รรรรรรรรรรรรร4รรร$..4.รร
''''''''''=ร=''''''4ร4===44454444$ร..444..4444.$$$$$.4=$รร$$.$$รรร$.$รรรรรรรร..$4ร$.$.$รรรรรรรรรร===5==4
'''''''''=$รร='''''4$44444.445444$ร4......$4..$.$$$4$$รรร$4$$ร$รรร$$รรรรรรรรร..55รรร$รรร44.==4..4454$$ร$
'''''''''=4รร4=''''4$ร$444.$.4444.$ร.4......4$$.$$4$ร$$$..$รรรร$รร$$$รรร$..$รร$44.=5$ร$$$.4444$$$$.$$4..
==========4$ร.===.4=.รร44.4..$.44.รร$.$$$.4$4$ร$$$$รรร$รรรรรรร$ร4444รรร==54...$$$$.444$$$$.44444=====54.
5==54.4===4.ร$4444.4.$ร$$ร$4$$4$$$4รร.$.$$$.4$$$รรร$รรรรรรรร$รรรร54$$$$.$$$$4=4รร$$$.44$$=====44.45====5
4444454=5='4ร$44ร$4.4รรร$44$$$4.45.ร$4ร$.รรร$..$.รรรร.=5รรร$..$ร$รร$$$$ร$$$$4$$$$4==='=4.445==5===5===55
444=54$$$.4.$ร$..$$==$รร$.$$..$รร$รรร454$$รรร$$$..$$$4$$$รรรร44.$ร$$$$$.$$4=====4.4.5======55====5555555
รร454.4=4.4=.รร$$$=4$$$$รร$$..รรร..รรร$$$$4$ร$$.$$$$$ร$4=4ร$$$.$..$$$=====544.4====5===5===55555555555=5
.4=444$5.54.4$รรรรรรรร$$ร$$$$...$44$รร$$44$..$$5=4$$....4444.$='=='=44.45==55=55=5===545=5555555555=====
=55=ร.$ร$ร.ร4รร.รรรร$=4$ร$4.$ร$$ร$.44.$45=4ร$....4.4444='=='=4$.$==5===55555==54555555555555=5=====5=555
..ร.$4รร$ร4.ร.ร4รร.4$รร$$ร$4.$ร$==.$$.$...4.444=='=='=4..$======555555==555=5555555555=========555==55=5
.544$45$.$$4.รรร$.444$ร$4=4$ร$$$$...44445='===44.$.======5===55==5555555555555555========5555=55555=5===
$4$.4$รรร.$..$$ร$5=$รร$.$$$$$444$===='=5.5.4==5===5====55=545==5=5=5555555============555=55555==5555555
ร$...4$$.5=4$$$รร$$$$$.4$4===='=..4.4====5===5=55===5555==555555555555=======55555=555555=555=5555555==5
$$4=4$$$รรรรรรร4444===='=..44.4=======5======555=5=55=555555555=========5======5===5555==55555555==5===5
$$$$ร$$$.$.5='====44.$.4==55555==5555555555555=5555555=55==============5==5555555555==555555======555===
$$ร.=======.44$$4==5=5=555=5=5=5555555555555=5555555=========5=5555555==5555555=5555=5==============5===
=====4.4$$4==55555555555555555555555555555555=55=======5555==5555=55555555===55555555=5===5555==========
.$445=5555555555555555555555555555555555========555===5555=555=555555=5=555555555555=55=55==5===========
55555555555555555555555555555555555====5===5=5=555==5=555=5=555555555555==555555554545=45===============
55555555555555555555555555555555=====5555=55555=5555555555=5=55555555555555545545=55====================
555555555555555555555555=5=555==55=5=555555555555555====555=5555455554454555==45========================
555555555555555555555555555555555555555555555555555555=====5==54.555555==54============================.
5455555555555=======555=55555555555555555=555555=5==55====55455554===4=5===5====================5=54.555
55555555=555555555555555555555555555555555555=555555555554555=545==5=======5==555544445====555=..5455544
=55555555=555555555555555555555555555===55554555555555===55=====================5=55==5=55=$.54545545555
55555555555555555555555555555555555555==5555455555==54=====55===========55===5==555=5==$4545544444445544
555555555555555555555555555554555555555555555===55==5======55===5==5====5=========5=$4555544445444444444
555555455555555=55545=5555555555455444555==55===================================$$=4454444444444444.444.
5555=5=55555555555555555555544445555=545==55============5==================5$545545444444444444444444444
5555=5555=5==55555555555544445==45=================================5=5=.$=55444444444444$$4.444.44444444
4555555555555544444444545=5555555===5===5==========5============5=5$.5444444.45444444444.444444444444444
 
 
''''''''''='='''='''''''''='''''='''='''''''''''''''''=====''==5==.5=4=4$$54444=.4==5===''''''''===='''=
''''''''''''''=5='''='''''''''''====='''''''''''''''''''''==''=='==4='=..$$$.5$4$===='=5==='===5===='=''
''''='''''''''''='='='=''''''''''''==='''''='''''''''''''===.4444=====44==.$44$=.$$$4===5===55==='='='='
''''''''''''=5'=='''''=''''''''''='=='''''=''''''''''''''=='=ร$44=$4==ร45=.4=4.4.44=='4$==44=='==5=45.$$
''''''''''''==5$==''====''='='''''''='''===='''''''''''==44$44='''5===4==4ร$4=4====4=''==445.'=====4$$$.
''''''''==$4$=4ร$=='='==''''''='''=''=='''''''''''''''''=====4.=='=$44.==4รรร$รร4=.=4==44$5.=.$ร$..$.$.$
'='''''''''''''4$$ร4========='''''5='===='''''''''''''''===44===.$.....$$$ร$ร$$4.4.454==4..4....44444..$
''''''''''''''=.รร$=55==='===''''''====5=='''''==''''''''========...4.$$ร.$$ร$$444.444444.$..44.4..4=$.$
'''''''''='=''='4.=='='=''''=''''='===.45='==='=='''''''''''''''=4...$.$$$4$ร$44545444.4.$ร$44.44$.$4$$ร
==''=''''''='''''5='='''=4='='====''''==4'4==44==='=''''='=''''5==4.4$.$$4$$$ร$.=4444.4$..4$.4444$$ร$$$$
5''''''''''''===54.=''=4==''=''''''''''5.===''=4===='=44==========54$.ร4$44$$ร$444.4..4.$$$$$$$$$$$$$$$$
=''=='''''''''===.ร='''='5=4=''''''''''=5==4==5===444==44.44==5=44444..4$$.$$ร$$4444.454$$$$$$$$$$$$$$4.
=='''='====''''=''5=.='=5===.=''''''''='=4========44444454.$$4.$$44...4==4$$รร$$$$$$.$$$$$$$รร$$4$ร$รรรร
='''='=5='''==''''=4='''55==$='''=======5$$5====44444444$4.$.444.$444..ร5$$$$รรร..4.444$$ร$รร$$รรรรรรร$ร
==4'='=='====''''''=='''5.4.45'==========4$4=4=444444444$$$44$..4$$$$$$ร.$.$$รร$$44.===..$รรร$$รรรรรรรรร
4.4=='''=='''''''''=='''''=ร.='==4=====545ร.4444444444444$4..$$ร$$$$$$ร$.ร$$รรรรร$$..4.$ร$รรรรรรรรร.455$
=====''='''''''''''44='''''=ร=====44444=54$$4444444444.4.$4..$$$$4$$$$..ร$$$$รรรรรรรร$45..$44.รรรรรรร..$
4444=''''''''''''='54='''''=4.4==444455444$$$44.4.44444.$$$$.$$รรร$$$ร$รรรรรรรรรรรรรร.=5$$รรรรรร$4=454.4
444$=='''''''''''''4$4=''''=5$$==44.444444$$ร.44..$$$$.$$$$$$$$.$..4$รรรรรร$4รรรรร$..รรร45.444$$$4444$$4
.4.45=='''''''''''=$รร4'''''4.ร$44$$.44444.ร$4..$.$4..$$.$$$รร$รรรรรรรร.44..$$ร$44=4..$$$$$444$$ร$$.444=
4=4=4='''''''''====4$$4====44$$ร$4444.44$.$$$$..$.$4.$$รร$รรรรรรรรรรรรรร.ร..4.$ร$$$$444$$ร$$$4.$4=====4.
44.$4=''===========4$ร.454444.รร$$4$$...4$.$ร$..$$$รรรรรรร$รรรร$.รรรร$$$ร$$ร$$$$$$$$$4.$$4======44555==5
45=4.5===45=444==='=4รร$4444.$4$ร$44....$..รรร$รร$..ร.$$ร$รร$$ร$$$$รรร$$..4$$$$$$$.444=====4444==5======
444$$4444444445==.ร$รรร$4$$.5=.$$$..$$$$ร$$รรร$รร$$$$4.$$$$$$$$$$$44$$$......45=====4455===5===5====5555
445$$$444.4545.4==44.4ร$$$.4.4$$รรร$ร$.รร$$$รรร$..$$$.$$$$$.444.$.....$.4==''==5.455===5=5======55555555
...$.$$.....$4..4.45444รรรรรรร$ร$ร$$.$..4.$$$รร$.4.$.44.......4444===''==5.45======5=5===5555=55=555====
4.4$$$$$$55=54$4.รรร.54$รรรรร4.5$$$$$$$$$..$$$444..$....4444==='==54.555=5=5==55==5=55555555555========5
..4.$ร$$4=4.$4$.ร$.44รรร$$.$$.$$ร$$$.$$$444.$$....4445=======4454===5====5=====5555555==5===========55=5
.$..$รร$$..4$.44==$$$.$.รร$4444.$4444$$$..$$4444=======.45===5===5=5=====5555555555=5=========55555=5==5
ร.$.$รร$..44..4.$รร$$$..$$.444$$.$$$$44445======5.44========5=5====55555=5555====5=========5555===555555
ร$$$รรร$$$$$ร$$4.$$4444$$ร$$$$$$$.5======54.45==5======5==55555=5=555555==============5=5=5=5=5555555==5
รร$$$$$$.4.$$$444$$$$$$$$$.455=='==5..445======55=====5555555==5=5==5===============55===55555=======5=5
$$$$$$.4=4.$$$$$$$$..4======54$.45==555=555==55==55555=55===============555555==555===555555===5===5====
4454.$$$$$$$$$$4======54...45==5=5555=555555555555=55===========5==========555==5555=55===55===5=5555=55
$$$$$$$.$.4======54..45==5=555555555555555555=55===5=5=5========5===55===5=====555=5=5=5=555=5555=555555
$$$5======54..4555=555555=55555555555555555555===555===5=======5555555555555555555555555555=55554454555=
=====5....4555555555555555555555555555=5=555===========5555==5=5=5=5=5555=5555=5=55555555555544555======
...4555555555555555555555555=5555555555=55======5555555555=5555555555555555555555555544455555===========
5555555555555555555555555555555555===555==5555555555====5555555=5==55======55=555455555=================
55555555555555555555555555555==5555===5555555555555=5=5=55555=5555=======555=55=55===55================5
54555555555555555555555==555=55==5555555555555555=5555==5=55=5==54=====5=555555====544=========55====5==
5555555555555555555555=55555555=555555555555555555=555555555==5555555555=====55=======55===5===5========
5555555555555555555555===55555555555555=5555555555======55555555555==============================5555555
55555555555=555=55555555555555555555555=55555=555==5=555555555===5===================5===55===5===5==554
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=55=5================5============5=55554454
5555555555555555555555555555=555555==5555555555554544455===5====================================545..554
5555555555555555555=5555555555==5=555555555555555555==555===================================544444444444
5555455555555555===55555===555==5555555554455==5555===================================5=5454445444444444
5555555555555==55545555555555555555444555==5=======5================================44444545444544444444
 
 
''''''''''=''''''''''''='$'ร=='='''''5'''''''''5'='''''''''''''='='===4'='''5'ร44444=$ร=45=4$=544=44'=''
''''''''='='''''''''''''=''ร.''''=''''''''''''5==='''''=''''''''''''5='4==''4==4='5$45$$44.4ร5ร''''4$===
'''''='''5'=''''''''''='''''=''==='=''5'''''''==.==''''='''''''''''=''4$=4==4$=ร.=5ร=44$.44=ร4'=.4=$$=4=
''''''''=''4'''''''''''.'5'=ร='='=''''=''''''=='.''''=='''''''''''''''='=$4''..ร=รรร=4'ร4.==ร'=.$=4'.='=
='''''''''''''''''''''''=ร'5ร''=''$'=''4'''''=''=='='==='''''''''''$4==4$4=''='=4='=ร==รร='ร======4='ร'4
''''''''''''.''''''='4=.5.5รร==5''$''''$'$=''==''4==''''''''''''''=====45=$.'=.=$...444รร$$ร.44.=4=4=ร$$
='''''''''='.''''''''''''''=ร45$'=5$'==$=''''''=.'=4.=='''''''''''''====444=...4...4.$ร$รรร.$..$5.=4==ร4
'4''''''''''5='''''''=''''.=$รร=$=4.'''45'='''='='.5='''''===''=''''''=======4..4$$.ร$54$$$4.4$4..=$4=ร$
'==''''''''''='''''''''='''.=รร'==.==''.''='='''==.$='='4'==='''''''==''''''=44$..4.ร4$.$ร.4444..44.4$$ร
'====''''''.'=''''''''5'='''=รร''='4.ร54'''ร===''''$=$==545=''='''''=='4''$'=4=.4ร.$44$44รร444444$4.$4$$
54=5==''''=='=''''''==''=5====$'='=4.'.ร''=''''''''$===5''==5''''4ร=='===44'='.44$ร4$4.4=รร4444.4.44$.$$
44====''''''54'=''=''''=''$'=5ร$'=''$'$ร'='''''''''5$'$'='='=555===4444====.45=444ร4'....$รร4..44444$.$$
'$54'5==='''4.''===='.''''=''='ร55'=$''ร'$=''''''''=$=4=$445=44$4=4$=44$$=$$444.44.ร'=$.ร$รร.$ร$..$ร$$$ร
.$==4545='=''ร'''=44='''4=''=''ร'''''ร'$$='''=='='='4ร4$===5=4=44444=.$4544$$4.4.$.ร$$$4ร$รร..ร=44$4$รร$
$==444=45455'ร''5''=4'=='''''''=ร'''=.5$ร''====5'====ร$'4=4.4444444.$444$$44$$..$..$4.4$$รรร.445$=..4.รร
44.5454$44'==.==='''=='5''=''''=ร'''''รร$4'=54====44=ร$44444.4444444$444$$$$ร$$รร$$.$$$$$รรร$ร4=5.4ร$รรร
.4.=.==$44=$4'$='='''''''''4'''.ร''''''5$ร====4=4====5ร$4.444.444444$$4$$$$ร4$$$$$4$ร.$รร$รรรรรรรร5.4.ร$
44$=$4444..4=$$'==''=''''''''''=ร=''''''$ร'=4444445==4รร4.44..444.4.$ร$$$$.รรร$$$$$$ร.รรร$รรรรรรร=.444รร
'4$4$.$.4.4444รร==''''''''''''.5รร'''''==รร=444444$544.ร4..4$$4ร.4.4$$$.4$$ร$ร=$$รรรรร$=$$$รรรร..รรร$=$4
$$$$.$ร.$4.4=5=ร===''''''''''''4$รร''''==$ร.44.4444444$รร4...$..4.$$.$ร$ร$ร.$รรรรรรร=รร$4$รรร$4$44$.$.$$
$ร$$5.$..44ร45=$45''''=''''''==4=รร''''=44$ร.$$.$$$$44$$ร$.$$$4.$4$ร4รรรรรรรรรรรร$รร.ร4ร.4$$$$.$$$4=.รร$
4$$ร4ร44$$$44.4ร==''5===========$รร=4=444..รร4.ร$$.4.$54ร$$4รร.ร.ร$รรรร$รรรรร$รรรรร$$ร$$$$$$$$$$$$$44$.4
$5รร4ร4ร....5=4ร$''==5=4444=====$$ร4444.ร..$ร4$.4$4.4..ร4รรร$$รร.$.$ร$รรร.$รร$.รรร$ร$.4$$$$$$$..$.=====5
5$$ร=รร$4$4.$==4ร5=44444444=$ร4ร.รร$.44$'=.รร$4$$..รร.$$$ร5=4$$รร$$$$$ร$.$$$$ร$4$$ร$..$54$ร4=====45.4==5
4.รร.รร$$..444=4ร44444.4=.$$=4=.=รรร.$.ร4$.$$รรร$.$.รร$.$ร$$$$..ร$$.$$.$$.=4$$...$..$$4='===44445====55=
.$=รร4ร4444.44.4$.4$.4..$$44.รร.==ร$$รรรร$รร$รร$$.$$.$$4.รร$$4..$$455.......45=44=====5...=====5===5===5
.$4$ร.ร4$$$.4444ร$$$$=.$.$=$$=ร=.5รรรร$ร.$554รร..$ร$$$$...$.4=4$$.....4444===='=54.4=5==555=555==55===55
$$.$ร4ร.44.4.4.4$รร$4==$=ร4รร5$ร$ร.รร$4$$$4รร$$$$4$$$4=4$$......445====''54..5=========55==555=5===5555=
$รร$รรรร...$$$.4.$รร$ร=ร4$ร5==รรร$$ร$รร$.444.$$=4$ร$$.$.$.444==='==44.4====5==55==5====5====555555==5===
รร$รรรร$$..ร$ร=.$ร$$..$$$4$4$$$ร$$4.$ร$.4=4$$.$$$.44444======54$.==========55===55=====55555555======5==
รรร$รรร$ร$รรร$$$รรรรร.4$$ร$$.4$$$454รรร$$$$$$4$$======4.4.45=5==5==555=555=55======555=55=====5======5==
$..$รรร$ร$ร$รร$4.$$$44$$$$454.$$$$ร$รร.444===='=..4.5===5=======55=5555======555=55=============5====555
$..$ร4ร$4รรร$$$$$รร4==4$$$$$$$ร.4..=======4...55=55===5=5==55555555=5555======5========5555====5555=5=55
4.5$ร$$.$$$$45=4$$$$$$$$$$$$5======544$.55555==55555555555555====5===55==5================5555==5555=555
4...4444544$$$$ร$$$$.$.=======4..$.5=55555555=5555=55555555=555==55=================555=55===5555555=555
4454$$$ร$$$$$$$.5======...4.455555555555555555555555=5555555====5=======5====555555555=5555555555555555=
$$$$$$$$.5=======44.$$5=555=555555555555=555=55555555==555==============55==55555==5555555555=5555===555
$.4======4.44..4555555555555555555555=55==555555555555==55====5555555=555555==555555=55555555==555555554
==5..44.4555555555555555555555555555555555555555===5=5=5=5=555==555===5==5=5555=====555==5=5=55555444444
.4555555555555555555555555555555555555=5555=555=5555=555=55555555=5=5=555=55555555====5===5=544555555===
5555555555555555555555555555555=555==555==55555=5=555555555555555==55==55545==5===5==5====55555555==55==
555555555555555554555555555555===5555555555555=55555555555555555555555555=55==55=55554554455===55===555=
55555555555555555555555=55=5=5==5=555=55555555555554=5==555555555555===5=55555==545555====55========5555
55555454555555555=5555555555555555555555555555555=5555555555555===5555545555545555===45===5===========55
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==55555555=5===555=============5=====5
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555==55555555555455=445==55======================5==
555555555555555555555555555555555=555=555555555=5555555555554444445555==55=====================5========
55555555555555455555455555=5=5555=555555====5=5555555555544445=====545===================55============5
555555555555555555555555==5555=555555==555555=555444544554555=555=======================================
 
 
=''=''''''''''''''''''''''''''''''''''==''''='''''''''''''==''='''=''''''''''='''='=====4=444==$.444ร$.=
'''''''''''''''''''''''''''''''==''=''''''''''''''''''''''5====''''''''''''''''===4.44===.==$=44545.$$4=
=''=='''''''''''''''''''''''''''''''55544''''=''''='''''=''=='''''='''''''''''''==4=$4=''=4...$$444ร.ร4=
.==='''''=='''''''''''''''''''''''''=$$ร4''''=.=''==''=='''''''4''''''''''''''4==44.====='=44==..=.รร$=.
'''''='=='''''''''''''''''''''''=4='''=5.====.=''''''5'''''''4='''''''''''''''=======44==4$4..==44.$รรรร
'''=''=''''''''''''''''''''''''''''''''=.=...==..===''''====='=5=='''''''''==''===4'=''=4$4.....4.รร$รร$
''==''=''='''''''''''=''''''''''''''=.'=รร5==.5=''=4=''''='===5=='''''==='''''''''======4=....$..ร44ร$$$
===''===5===='''''''''''''''''''=='''''=4.=''=.=====''''='''=5.5=='5====''''''''=''''''''=..$.$$$$4.$$ร$
=5====4==4444=''''''''''''''''''''='='''4.='=='=$===''=5==''''=5=='=4=4''==''''''''''=='=44.$$.ร$$.4$$$4
====44454..45====''''''='''''''='''=.5''=45''''=='5'''''''''===55=''''==='''=4=5='======='4.4$รร..4$.$ร$
'''5445..5444===='=''''=''=''''''''''====4ร='''===.==='''''''==55==''===5==5==44444====44=4444รร4=4.$รร$
'==544454455=====5=''''==''''''==''''=''''=.=''=='=5=='''''''===444=$4=454444=45444..4..444444$$.==$$$$ร
====4==5$445544==55=='''=''''==='''=='''''=='''=='=ร=''''===''==444.===44544444.4$$.44.4$444$.$ร$.$$$$$ร
'''=='=ร.44454=45=4455===$=''''''=='''''''=ร=''=5=54='=======44=4$.45=44444444.4$.$$$44$$44$$$$รร..$$รรร
''''='==54.44=54==4$4===4.=''''===''''''''=$=''''=$ร4===.=5===5=$ร4444444444444.$4.$$$$$ร$$$$$$$รร.$$รรร
5====4544.=4.444444.54='====='''''''''''''=$='''''=$$.===54445554$$444444444444.$$4$$$$$4.$$$$4$$ร$$$รรร
55'===.4..444....4=4$4=55.5='''''''''''''''ร='''''==$4==4444=4454$ร$$44$.44444$.$$$$44$รรร$.$$$$ร$.รร$รร
''''''4.$..444$$4$4444445.55=''''''''''''==44=''''=4$4.4..4444444$$$.$.$$$.$4...$$$$$$$ร$$4$$รรรรร$$$$รร
''''======ร$.$.5.4$..444.4=4=='''''''''''=4$.$='''=4$ร$44..$$4444$.รร.4.4.$.4$$$..$$$$ร==รรร$รรรร$4=ร$$$
'''=='='=44.$ร$=.$$54$$4==.4=''''''''''='=444$='''4$.$$$444$.$..4.$ร$.$$..$4..$$4รรรร$รรรรรรร.$=.รร$..$$
''=''='''5==$ร4=5.4$.=4444$.''''==========44$ร$4=444.$$$$4$ร$.4..$$$ร$$$$$...รร$รรรรรรรรรรรรรรร44รร$$$$$
'''''''='''=.$$$..$...445=44====55444=====54$ร$444$ร.$รร$$$$$.$..$$ร$..รร$รรรรร$4$รรร44$รรรรรร$$$ร$$4=4$
''''''''=5รรรรร$.4$..44454.$5444454.44554รรร$ร$$..4==$$ร$.ร44.$$ร$รรร4=.$รรร$$$ร$4$$$4.$$$รร$$=4$ร$$$$$$
'''''=='''=44=รรร$$...44454$.4..55$ร.==4444.รร$$$ร.5.$$ร$ร$$$.รร$$$รร$$$$4$$ร$..$$$$$$4=4$ร$$.$..4$$ร5'=
''''''=''==$4$รรร$$44444..$$$.$44.$44=4.44==4รร$รรรรรร$รรร$$$ร$..$$$$รร$$.....$.4=4.$......444$.='====44
==='===54.4.$$รร$$ร444444..$ร$$.$44544$4$$ร$4.รรรร$ร$4=4$$$44$ร$$$ร$44.$$4=4$$......44=44===='=54.$4===5
==444444.$$$$$รรรร$4...4$$.$ร$$5=44.$$$.$ร$ร$รรร.4ร$4$$ร$$$.44.$$$4=4$$.....4.4444='====5.4..==55=5==555
44544..44.$$$$$รรรร...$$..4$รรร$..$$.$==.$$$$..รรร$.444.$$.==.$.$$$....4444====='=4..$==5===5=55===55==4
4==4...$$.$$รรรรร$..$ร$.4$$รรรร4.ร=5.$$4$รร$.4.$$$$.==$ร$.$$$$$.444.='=='==44..5==5====55=5=54='=45555==
$.$$.$$.$$$$$$$ร$รรรรรรรร$$รรร$$.$รร$$.4.$ร$4=4$รร$$$$$$$..$$='==='=444.5===5====55====5='=55555==555555
ร.$$$$$......$$$$$$$ร$รร$.$ร$$.44$$$$5=5$ร$$$รรรร$.4.$=='=='=..54$5==5====5555===55=55555=====5555555555
..$รรร$4..44444$$44$รร$$$$$$ร.==4$$$$$$$ร$$$4$.5====='=.4.$5=5======5=5==5===55555====5==555==55====5===
$$..$$$$$$$4=4$$$...$$45=4$ร$$$$$$$$..$$=='====4.4.ร.=======5555555=5555555=5555=555555=5==55==5=5==5=55
ร$$$$$$=4.4...44554$ร$$$$$$$$$.$4='==='=4..4$4==5=555=555=5555555555555==5=555==55====5===5=======55==5=
$$$44$$$$5554$$$$ร$$$$$$$$.='=====4.45$$5=555==555555=555=555555555555=555555==5==============5=55555555
ร$4=4$ร$$$$ร$$$$$$$4=======4..4.$5=5555555555555555555555555555555555555555====555=5=5===555=55555555555
รรร$$..$ร$$$========4.54.ร4=555=55555555555555555555555555555555=55=55===========5===5555=5=555555==5555
$$$ร.=======5..54$.55555555555555555555555555555555555555555555=5=55=5====5=555=55555555=5555=5555555555
======4.4.$45555555555555555555555555555555555555555555555=====55=5====555=5555555=5=55==55555555=555554
4..$5=55555555555555555555555555555555555555555555=5=55==55=55555=555=55=55555555555=555555=555555555555
555555555555555555555555555555555555555555=55==55=5=55=555555=555=5555=55555555==55555==5=55555555======
5555555555555555555555555555555555555555==5555=555555555555555555555555555555555555555555==5555555====5=
5555555555555555555555555555=5555=====5==555555555=55555555555555555=555555555=5555555===55555=555554444
555555544544555555555555555=55=5555555555555555555555555555555555=5555555555555=5555555544455=554454555=
445555554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==5555554555554555455====5
5554555555555555=555=55555555555555555555555555555555555555=55555555==55555555555=55554454=555=5==5545==
555555555555555555555555555555555555555555555=5555555555555555=5555555555555555545455555445===545===55=5
55555555555555555555555444554555555555555=====55=5555555====55555555455554455444455445===54=5===========
55555555555555555555555545555555555=5=5=5===55555=5===55=555555555554544455555=55==454=====5=5==========
 
 
'$4'='44'''''''''''='''''''''''''''=''''''''==='='=5ร=====4''''=''ร''''''''5'''''''''''''==5==4.545=4'==
=4.'''=='''''''''''=''5''''''''''''=''''''''''''''==ร.5.==445=5=5'''''===$'==''''''''''''=='==4==4=4.='$
==$''ร'''=''''==''==='''''''''''''''''''''''''''=$==$ร$4.===''==='='''=''==5'''''''''''==''=='5='4===.$4
.=ร=$'5'''===4=''==5=5'=='''''''''''=''''''''==''''4=ร='===.'''5'''''=''==5.====='4'='''''''''==4'5==45.
=$ร.4'='''==5=.=''4=4======'''''''''='''''''''''''5=5ร=''=5===$=''''==''''$.=4'=.'==''''''''='5''='==5=4
'.รร'4==='''='==5=.=454==4==''''''='=''''''''''''55==.='4=54'5'.'''=''''''=4'==5==44'==''''''=='''.5===.
'=รร'$=''''='===.55.45454====''''''==''''''''==='''='..ร'''====='=''''''=='4===''====''''=.$==5=='====44
''รร'$'''='='=44.5=55=44.==='==''''=5'''''='''''''=5'=ร='''.='ร='=''''''''=5.=4'='5==44=='=4=4==4='4===4
''$ร.==''=5=====44=54444544=44==''''4'''5'.=='''='5'''=ร=''=='==4''''''''===$5==4ร45444==4=.44..$==$4$44
''=รร$'='=''''''=5444445444444=54===$'=='=5'''=='''''''ร=''5ร=5ร5'''=====''5$4.=====5==44444444..44$44..
''=$รร''''5'='=='''54.4=55455=4=4''===='''''='='''''''=4='='=$5ร=''4====55=4$$454=4.4444.444.44$$44$$444
'''$$ร'===''=====.5$.45..4=45=$44=.==4='=''=''''''='''=4ร''''=$ร4==.=4===4==$$4$444444444444$44$$$$$$$$$
''''ร.''''4=''4==...5.5=..44.444$5=44$=='''5''''''''''5.ร'''''=$ร4===.4445444ร$4.44444.44444$4$4$$ร4$$$4
''''รร''''''''''='4.=ร4.5.ร.5$4$44545ร==='''''''''''''4'ร=''''=5ร$4=444454444$ร.$44..444.4.$$$$.4..ร$$$$
=''=รร''''''''====.5=ร$$$$.$$$$4444==4.='''''''''''''=.'$ร'''==5รร=44444=44444ร$44...$.$$44$$$$$$$รรรร$ร
$'''รร'''''''''===''=4$$$ร454$4.4$.45=.==''''''''''''5ร=$ร'''==5$ร$4..4.4444.$$ร$$4..4.4.$$$$$$$$$ร.4.$ร
$='4รร'''''''=''=4''===$$$4=ร444.44554ร=='''='''======$=4ร''===44$ร$444$..44$.$ร$$$.$$$..$$$$$รรรร.รรรร$
'$.$=$''''''='''='''''44รร44$4$44.44'.ร'''=====4======.4$ร454.4$4.$ร$4$ร...4$$.ร$$$$$$$$$รร$ร.รรรรรรรรรร
รร.''$.'''''''''='''=5$.รร5ร5ร$444.===ร4===4444454=''==$4ร.4$รร44$รร$$$$4.$44ร$รร..$$รรรรรรรรรรร$รรร$รรร
รร=''=$=='''''''=''''=5.4ร$รร$$.444554ร.44444.=54=.$$$..$ร$4.$=5.$รร$$$.4.$.$รรรร.5=$$ร..รรรรรรร$รรรร$.ร
=ร4'''รร='=='''''='''4.$5$ร.ร$$4...444$$4.$..=.444=..4=4$รร$$.4$.$ร$รร$$ร$รรร$ร$รร$ร$.$$44$รร$4$$ร$$$รร$
'รร'''รรร==='='====4.$$$.รร4รร$4..4444รร.$.=4=.$4$..$44=.$รรรรร$รร$$รร$.รร...$$$รร$$$$$.$$$.$ร$4=4$ร..$$
'$รร==4รรร====44.4444.=$.$ร$รร44..44.4$ร$$ร=5.4$=$ร$ร.ร=รรรร$$ร='=.$ร$.4$ร$$$$$$444.$445=4$$$.$..4.$44=4
44รร.4=รรร4444444..4$$$$$$ร$รร4..$...4.$ร4ร$5ร5$4ร$..$$ร4.รรร4.$$ร$$$$$.4$$$$.4=4.$$$.....4.4444.='===''
54$ร.=4.รร$4=4=..$.$$$รรรรรรร$$$.ร.$5.รรร4ร$5ร5ร.=..$ร$.$$รรร$.444.$$.$454$$$.$.$...4444444====='=4444$4
54$รร$.4รรร$..$.$.ร$$รรรร$รรร$รรร.รรร$รรร.ร$$.4$$$$$$$$$..$$ร.4444$$$$$$$$$$..444.5=======4.44$5==5=====
4..$รร$.รร$$.$$..4.......$ร$ร.ร$รรร$ร$$ร$$ร$ร$..44.$$$4554$รร$$$$$ร$$$4..$=====''=4444$$=========555===5
45$$รร$$$ร$ร.ร$รร$.$$$.444ร4รร4ร$รร$$$.$ร$$$.4=5.$$$$ร$รรร$ร$4.4.5=======4..44$.==5============5===55544
.=$.รร$ร4ร$$$$$.$.$$$$4=5$$$$$$$$$$4444444$$$$$$$$$$$$$$45=========44$.455===55===55=========555555555=5
===$รรร$$$ร$ร$$$$.444..4.44444444$$$$$$$$$$$$$$44=========44$.$.55=55===555======55====55555=55555555555
รรร$$$$$$รร.$$$.$$$4444..$$$$ร$$$$$$$$$45========54..$$.54=55===5555555==5=555555555555555555555555555=5
ร$$$$$$$.4รร$$$$$$$$$$$$$$$$$.4=========4444$.4555=555=55555555=====555=5555=55555555555555555555===5===
44..$..$$$รรร$$.$$$$.555=======5544..444455=555555555555555=555555555555555555555555555555555======5====
$$$$$$$$$$$.45===='===5=5.44444.4555555555555555555555555555555555555555555555555555==5==============5=5
$$$$44555=========.4.45444555455555555555555555555555555555555555555555555555555=55=============55555555
==========44.44445555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==5=======5==555=555555555555
4.4.444444545555545555555555555555555555555555555555555555555555555=555=============5=555555555555555555
45555555555555455555555555555555555555555555555555555555555555555====55===555=55555555555555555555555555
55545554455555555555555555555555555555555555555555555555555=5==55===55===5==5555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555=55=5=5====5=55===55555555555555555555555555555555555545
55555555555555555555555555555555555555555==555=55=5=5555555=55555555555555555555=55555555555555555===55=
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=555
554555555555555555555555555555555=55555=5555555555555555555555555555=55555555555555555=5==5555=555555544
555555555555555555555555555555555555445555555555555555555555555555555555555555==555555555445555545555454
55555555555555555555555555555555555455555555555555555=555555555555555555=5555555555554554555455544555555
555555555555555555555554555555555555555545555555555555==5=5=5555555====55==55555555555544.444454455555$5
5555555555555555555555555555555555555554555555555=555=55555555=5=5555555555555554545545444555554.5555==4
5555555555555555555555554555555555555555..$$$544.5555555===5=55555=55=555555444455444445554==5===.4==5==
5555555555555555555555555555555555555555444544455555==5555555555554545445455554.454$55=555=54==55==5===5
 
 
'5..==='ร'4='='''==''=='''''='''''''''''''''''''''''''='4$=.5=445=44=5'''==''=='''''''''''''''===44444='
'===$$=$'=''''=5====''======''''''''''''='''''''''''==''=ร4..==4'''5=''=5==4======'''''''''''=='=4====55
''='5รร='$'''''=45=''====5==5=='''''''''=''''''=''''''''=ร='=5=$''=4''''==''==4==''''''''''==='''=5=====
''='=รร'$$'='''''===.4==544=4='''''''''='''''''''='='=''=.=''.====4=''''5'='==..45====''''''''''''===='5
'=4''$$'.5'''''''='5.55.4445===''''''''''''''''=''''=555'5='===4'4=='''=='='''=.='5==5==''''''''='='''='
''4''44=.='''''''$45=545554.5===''=''''4'='''''''=5''''==$ร4'''==='='=='''''''=5'='='==='''''''''=''''4=
''=''=รร==='=5.====.4=45444.44==4='''''4'''''='''''''===''ร''''4='ร='='''''''==$4=='====='''''.4==='''==
''ร''=ร.$'5'='''''==44=4.4=4444====='''4=''=====''''==''''$ร'''5='5=4'''''''''=54=5============4===4='==
''$''=$ร$='''=5'''=''55=4.4=4444454=.='5'=.'==''='='''''''.ร'''4.'=ร='''='==''==$5=4=4===44445=44.4.='=4
'=.'''.$5'='='='=='=$=44...=4=4===5===4=ร=='''===='=''''''=ร''''4.4ร='=4=======5ร$45===44444444$..44.4$$
''.'''=ร5'''=.=='===.44.555=.54..4454=='.='='''''''''''''='ร=''''4$$4==54=====44$ร4554444444444444$$.4$$
''.'''4รร'''''''''='=5.$.4=4.$..4$4$==44.5=''''''''''''''='ร='''''5$$==5444=54554ร$4444444444444$4$$$$$$
''4=''4ร4'''''''''===5=$...$ร.44$4$4454=5.5''''''''''''''='4.'''''5$$==4444445=44ร$.44.4444444.$$$$44ร$$
''=$''รร.'''''''''4='=''4$.$ร544ร4.$44.4=.==='''''''''''=.'4ร'''===.$4444.4==444.รร.44..444....$$$.44.ร.
=''$''รร4''''''==''=='=='4$$ร=4ร..54ร45==ร='''''''''''''=$=$ร.''==5.รร4444444444.$ร....$.$.$44$$$$$$$.รร
4''=$ร'ร$'''''''''======='.รร==ร4.ร444.=4ร=''''='''======4==ร4'''=55$ร$$.$44444..4รร.4..4..$$$$$$$$$$ร$4
'5.รร''5.='''''''''='=''===รร4$$$44..55=4ร=''=5===4======444ร$=44444$รร4..$$.$.$$4รร$$$$$$$.$$$.$รรรร$.$
''=รร''=$.'=''''''''''==4.$รร4ร4$4$44455=ร4===54444455====$4รร.444..$$ร$.$$$...$$.$ร$$$$.$$$รร.ร$รรรรรรร
'''4ร'''4$ร==='''''=='''4$5=รรรร$$4..4=4=$.44444.=44=4$รร$ร$รร54.$..$$ร$.$$4...$ร.รร.รรรรรรรรรรรรร$รรรรร
'''=ร=''4ร$===''''==='==....รร.ร.444.44.4$$4.$$4=.444=44.5$$รร$$ร=5.$$$ร$..รรร$.ร$รร5=4$.$$รรรร$รรร$$รรร
'''5รร===$รร4====5.44=54.$..รร4ร444.44$44$ร$$454=$44$5$$445$รรรรรรรรร$$รร$รร.รรร$ร$ร$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
5444$ร444.รรร4454444..4$..$$รร$ร.4.$$.....ร$$==4=$$5.$รร.ร=$รรรรรรรรร.$$$$.$.$.$.$$รร$$$$.$$$$$$$$.4444$
4444$ร4==4รรร.4=44.....$ร$$$รรรร..$.$$.4.$รร4ร5$$.ร4ร.4ร.$รร$รร44$$.$.$$$ร$$$$$$4.4.$.$4454..$$........4
4.44.รร.$$$ร$$.4...$$$.รรรร$รรร$ร$รร.$=.$$รร...4$4$45$.ร$$...รรรร$$$..$ร.$$$$4454.$$$.$.......4444444===
54.4.$ร$4$$รร$$$$.......$$$.$รร$ร$รรรรรรรรรร.$$4$4..$$$รร$$...$ร$$$$.444.$$$$$$.......4444445==========5
..5=.$รร$$.ร$ร.$$$$$$$.$.$$$ร4$ร$รร$รร$$$$$ร$รร$$$44.$$$$.4444รร$$$$$$$$$$$.$444444=========.54..4455===
.545..รร$ร$รร$$$$$$.$.....44$$.$.รรร$$$$$$$ร$$$.4454.$$ร$$$ร$$รรร$$.$.4$4==========44444..4===========5=
55===4รรร$$$ร$รร$$$$$$$4=4.$$$..$$$$.445544$$$$$$$$$$$$$$.$..44=======''=4..444.45====5===55=======5=5=5
รรรร$ร$$$$$$ร$$ร$444$$...4444444$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.5==========44444...5======55=5555555===5=55555555555
$รร$$$$$$รร$$ร$$4444..$$$$$$$$$$$$$$$$$$45===========44.4....45=55555====555555=55555=5555555=5555555555
$$$444444..$$รรรร$$$$$$$$$$$.45============4444..4455==555=55==55555555555555555555555555555555555555555
.$$$$$$$$$$$$$$$$$.455==========5444.4.4445555555=5555555555555555555555555555555555555555555555555555=5
$$$$$$..45==========454444.4444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==5===5
============554...445555545554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5=5=============
===54.4.....445555555555545555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=============5555555
44444555555545544555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5==5555==5=5==555555555555555
555554444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555===5===55=5=========55555555=555555555
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5===55555555=55555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555======555=5==55=55=55=55=55555=5555555555555555555555555
555554454555555555555555555555555555555555555555=5555555555555=5==55555555555555555555555555555555555555
5554544445454455555454555555555555555555555555=55=555=55555555555555555555555555555555555555555555555555
45544445555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555545555555555555555555555555555555555555555555555555555=5555555555455
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5555555555555555555555555555555555555544555555
555555555555555555555555555555555555555545545555555555====5=5555555545555=555555555555555545545445555555
555555555555555555555555555555555555555555.555555=5555555=555555555555555=555=55555555445455555445444444
5555555555555555555555555555555555555555554...$$544..555=5=555555555555555555555445544445554444444545554
5555555555555555555555555555555555555555455544444545=5555555555555555555545554544555444444444455555555=5
 
 
ร=''''4'''=='=='=''=5=''''''''''='ร''''''''''''==$=รร'='''4''''='''''==.'''='5=''=''''''''''''=4=ร==4===
$=='=ร=''='''=''''='''='''''''''='='''=''''='='5==รรร''''5'4''.''''54'=4''''=='='''''''''''='='=5=4'ร44=
44''ร=''''='5''''''='4''''''''''$'5=''''''''''''''4$ร'=54.='''.''=='''''ร''4''''''''''''=='==$5==='.='4=
ร$'ร'$''5'''==5=='=='''''''''''''''5'''''''''''''4'.ร4$5='4'==.=='''''=5.ร='ร''=''''''''='''=54$4'4'.'''
รรร''='''=4'5==''==4'$'='''''''''''.'''''''''''==='=ร.4$==$'''$''''5='=$'.44=''''''''''''===54==.=$$$45ร
รร$=.=4'=='=454====445'=4='''''''4'$''''''==''''''==4ร'=5=ร=''.'=''==''4'..5''''''''''''='''====$'='44ร.
รร'4ร=='=='====54.=44.'=4''''='''.==''''''''='='''''5ร'='.'.'5.'''=$='=''$$455.===='''''''''''=5=''=.=4$
$ร'$ร'='''''='45$=54=.=55==='''''''='''''''=''====4''ร$'''.$5'4'''5'=''='=$''='====''''='='==''=='''''$4
รร'=ร'='=''..=44$=..=5ร.===''=='''555'===''''=''='='=รร4'==.'=$''ร'''''''=ร'='$'====''''''''4''''=='=4=4
รรร'5''======5=5'4=.==54=5=55'''''.4'''==''.'='''''=5รร.''ร$'รร'ร'''''''='..'5'=55==5'''''.'==='=5===444
=$ร5=='='='''===$=4.5.4.4445====''4$''=5==='''=4'''''=รร'==$''$=''''''''=='ร==55=44==='5=4$4='.='4$==4==
'ร$ร.'''5='''5''=$=$$.=$44.=.=54='=$=='=''=====''''''''$''.$ร'รร'4'='=='==$ร=4.=====444=4=444$4444$4444$
=.$ร'''.'='5='=ร==ร4..5$=$4='=4==5'ร5''''''==''='''='ร'.==''$'$ร===4==='==5$รร=4=544=4444$=ร$..$44$=444$
'=ร$''====.'===$..$44$.$..$4.==5===.$''=='''='''==''=.'รร''''$$$==.54=4====4ร$=44.=4444444$ร44$4$$44$.$.
==รร==''''''==''=4$ร.4$$.$.4$.=4=4=$ร'''''''''''''=''='ร$'''5'$$4==444==4==5รร4444.44444444$4$4$4$.$ร$$$
'5รร''''''''''=54=$.$45$ร4$.$444=4='ร=='''''''''''''=4'รร''''=ร$4=44.444=544รร$.4$44$.4.44$4$4$4$$4ร$$.$
'รรร'''''''=''5='==.$$$ร.$.รร44$444'$='''''''''''''='$'รร''==55รร=44$4=44=44$ร..4$44$4$4$.$.ร$44$ร$ร$$..
'รรร'''''''=''=5''5'=รรร=4ร$.=..$4==$4==''=''''''''=$ร==รร''===$ร$.4.4$44=$44รร4..$.4$4.$$.$ร$$$ร$รร$$$ร
ร'.$'''''='''==5'='5=.$ร''ร.$$==5.5=ร==''=''''==='===ร==รร''=454รร$454.444$..รร4$.$444.$.4$$$รรรร54ร4$รร
''ร.$'''''''''==''=5=$รร.$$4$$..4===ร5=''555=44======$4=รร54.454ร$ร4$..$รรร$5$ร.$4$44..$$$รรร$รร4รร.รรรร
'''.$5'=''''''''''==.รรร4ร=$4$44$4==รร====444444='=='.$.รร454รร$$รร.4$$.$4.ร.$ร$4$ร.4$$รร$$รรรรรรรร$ร.รร
'''4$$''=='''='='''ร$4'รรร$...4.4=4=$ร4444.4=$5=.$รร..ร.รร.$4=.ร4$ร$$5.4ร4$=4$รรรร$.รร$$ร$.=$รรรรร.=รรรร
='''ร$4==='=''=====$..$รร5ร5544.44.4.ร.$รร.'4ร45=55รรร$รรร$รรร.$รร$ร.รรรร4รรรรรร=$ร$รร$$..รร$$$$ร$44$..ร
ร===$รร=====4$.44'$.$4$$ร.ร445444444.ร....444$4$รร$4ร=ร$$รรรรรร$.$รร.รร4ร$ร...$ร$ร44.$ร$...$$$$$.รร$4==4
ร=444รรร4===4.4.4.4.5$$$ร$ร$44$4.4444ร$..=.$=ร'$$4ร.ร55รร$รรรร$ร=$$$...4.$44$$รรร$$..4$4.$$44==4.$$.$...
รร==5รรร.==4=.4..4$$$$$รรรรร.$.$$.$.4$ร=$$5$=ร=รร4.$รร$ร$รร=4ร.$$4$$รร$$$ร$.44.$$$$45=4$ร$$.......445==4
รร4=5.ร$$.4....$$4$$รร$รรร.$4$รร$4$.$รร4ร5=$4$ร=.$ร$ร$$4$$$รร$$$..ร$.$รร$4==4$ร$..$$.$...$444444='====''
รรร=$$ร$ร$.....$.$$$$$$ร$รรรร.รรร$ร$รรร$ร$$ร$44.รรรร$$$44.รร$$ร45=4.$ร$$$$.$..$$...44.4======''==.4.$$5=
$รร4ร.รรร5.$$..$......$ร.รร=ร.รรรร$44รรรรร$$.444.$รร$.5==4$ร$$$.$$$ร$ร$.$444$.=='===='=5=444$4===55=5555
.รร$ร.ร$$.$$$$..4445444$ร4$4$รร$$.$$$$รรรร$.4==4$ร$ร$$$ร$รรรร$.444.$4='===='==4$45.44==5=5=55=5555555555
=รรร$$รร$ร$$$$$$$$$=5.$$$$$$$$$$$445=54$$$$$$$$$$$รร.4.44$$======='''4$44.ร.5==5555=55555555555555555555
ร$$$ร$$$$$$ร$4=4....4.4445554.$$$$$$$$$$ร$$$..$$$4======='==.$44.$$4==555555555555555=555555555555555555
$$รรรรร$$$ร$.45554.$รร$$$$รร$$$$$$.....5=='====='=5$.44.รร5==555=555555555555555555555555555555555555555
$$4444.$รรร$$$รรรร$.$$$$$$รร.===========4.$45..$45==5555555555555555555555555555555555555=55555555555555
$$$$$$รรรรร....$$ร$.5=='========4..454$รร.==5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5
$$.$$$$$$4==='==4====54$4444$ร..5=5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5=============54444.4455555555555555555555555555555555555555555555555555555455555=5555555555=5=555555==5
444444$$$.44=555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==55555555555=55555
.5555545455555555455555555555555545555555555555555=5555555555555555555555555====555555555===5=5555555555
55555544445545555555555555555555555555555555455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5454554555554555555555555555545545555444555555555555555555555555555=5555555555555==55555=555555555555555
454545444455545555555555554455455555545555555555555555555555555555=5555===555555555555555555555555=55555
44.4444444444444444444544555544555555555555555555555555==55555=5=5555555=5==5555555555555555554555555554
.44.4444444445444445445445555555555555555555555555555555555555==5555555555555555555555554555555555555555
.4..44444444444445555555555555555555=5555555555555555555555555555554555555555555545555555555555545555555
44444445544544455445555555555555555555555555555555555555555=55555555555555455555555555545555555555554555
455545555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555455=5555555555555555555555555445555
45555555555555555555555555555555555454555555555555555555555555555555555555555555554555544555555=55545=55
5544555455555555555555555555555555.555555455555455555555555555555555555555555555555555=55544455555545555
 
 
5'''ร.''''''''''''''''''''''''''''.'''='''='=4==='รรร'5==$'=='5=='5=='545''='=='='''''''''''=='=='$..=5=
.''ร'4''''''''''''='''''''''''''''ร''''''''=''''''.4ร'==$ร='''.=''5='=''5'''5==''''''''''''='=====.ร==''
$'ร'=='='''''='''=5'''''''''''''='4'''''''''''=''='5รร=ร==ร5ร=ร=.=''54='$'4''''''''''''''===444==4''='=5
รร''ร''''=====5'=='='4''''''''''''=''''''''='''$5='=ร.ร4''ร'''.=='''===44===5'''''''''''======444'==4''ร
รร'45'====4.==='5.'4===4=4''''''='''''''''''='''5'''.ร'5$.$=='.ร'4=='55'=5$'=''''''''''=5=''='4445445ร==
ร==$4'='''''.=5=54=.=5'='''''''''=''''''''''5'===45'=ร'='ร=5''=''.='.''=5$=4'='''==''''''='''===5'==='44
ร'$='''''''=='=4544..455=='''''''5='''''''='==''5'='=ร''5=''.=$'''='=''''.$=5'.4==='''''''''='=='==='='4
ร'$ร='''''''$.==54444..==5=''='''=4'''''=''===''''''5รร4='5.$=$''='''''''5$'===4==.='''=='''''''=='==54=
ร$4ร=''4=.==.44=545=.4.=.====''''=4''='==''''''='==''=ร''='='รร'''''''='''ร4='''''=''''''=.45'4''=''=54=
รร'ร=ร='''''==.$=4.44=$5===55=5'='ร=''''4'=5'.'='$'='.รร$'$$'4$'''''''''==4$'$''==''4''===.===='=.='==44
ร$..''''''='='==$44.4=.54445445=='.''==5.==''='''''''55ร'''ร''ร$'==''''''4'ร==45$$44.=5==4444'4''$==4444
.$ร==44======5==5ร44$4==.==44.4=''.ร'='''''='='''''''ร'$''=ร$5$ร''4=='=''==ร444===44=444454444.44$$=444.
'.ร'''=''=''=''.4=$4=.54=4=4.===ร.'ร='=''''''''''''''='$$'''รร$ร=5==444$=.=$$.54=..44444444$4...4$$4.44$
=รร==.'''''==''55$$$5=ร.$44544.4'4$.==='''=''''''4''$'=รร''''=ร$=.=54===444.$4.444444444444$$$44$$$$$.$$
'รร''''''''''''=4..$'5$4$$544..4.==ร4=''''''''''''5'=''รร'''''$ร4=44===444=.รร44444.44444444$$4$.$.ร$..$
===''''''''=='4='45$$.ร$4$.ร$4.44$'5ร''''''''''''''''''$ร='===$$ร=444444==44รร..4..4.44.4.$$ร$.4$ร4ร$$.$
==='''''''''5'''===4$ร$ร=....4$4$4==ร==''''''''''''=4''=รร'==54รร4.4$4=4444..ร.44$.4$44.$.$$ร$444รรร$$..
=44..ร..='='''=='''=.รร$.$ร.5=ร4.===ร=='''=''''''===$=='รร===55$รร4444$444.44รร...$.ร$4.4$$$$$$รร4รร.$$$
========'=''''='===55รรร4ร..ร4=$.554ร'''====='======4.='รร5$44.5ร$$44$..44$..รร.$.$$.4.$.4.$.รรร$44ร.$รร
$.$4ร$=5=='==='==''.5รรรร$$$...544==ร='==5===4=====44$==รร44.$5ร$รร4$ร$$.444..ร.$$$44$4ร$$$รรรร.รร$รรรรร
.ร5$รร====='=''====444$รรรร..455=54=ร==44444444=5=''=รร4ร$รร4.4ร$รร$4$.$$$.ร.$ร$4ร$.$.$รรรรร$รรรรรรรรรรร
=5$รรร$.45====='''=44'$รร$ร.4....==4$.4444.5=รร$44=$=5ร.รร$$'$4$$รร$$.4...$รรรรร4ร$=.รรร$4$.$รรรร$4.รรรร
$รรรรร$$$.4========5รร$ร$4ร$544.$444ร$$4.4.ร.=44=$44=รรรรรร5$$$$$ร$รร..$รรร$รรรร.$$$รร$$$$$$$$$$$$4.$$$$
รรรรรรร$$$.45==45====44ร$$ร444444..4รร.$4'ร=$=$$5..ร4'ร$รรรรรรรร.$รรร4รร$$$4รรรร.44$$$$$.$$$$$$$ร$4554$ร
รรรรรรรรรรร.==''''=====444$44$$..$4..รร$==.5ร$ร$รร4ร.=$$รรร...=ร$$$$$$..4$$รร$รร$.4.4.$$.445=44$$$......
4======''======'=44$$$ร$.$...$.$$$..รร$รร$รร4ร4ร$.$=$รรร.รร$$44$รร$$ร.$$.44$$$$$45=4.$$$.$.$...$.4444444
====554==========54.$$ร$.รรรร$ร4$5$$$รร..4รร=ร=$ร=ร$44$$$รร$.454..$ร$$4=54$ร$$.$$$...4..444445=========5
======5544.......$รรรรรรรรรรรรรรร$$รรรรร$4$4$รร$$$$$$..$$$$ร5==.$ร$.$$$$.$$$$..444.4==========4.4...45==
4.$.$$$.55===''=4.$$รรรรรรร$รร$ร$$$รร$ร$.44..$$$$44==4$$$$$ร$$$$$$$$$44$$$4='===='==4.=..$.5===5=5====55
======545555555444.รรรรรรรรรร$$$$$$$$ร$45=444$$$$$ร$$ร$$$ร.4444.4======''=5$.45.$$5==5555=55===5=55555==
54444444454544444.$รรรรรรรรร$44==4$ร$$$$$$$$$$$$$$$$.$.=''========4.44.$.5=555==555===555555555555555555
4444444444444444.$รรรรรรรรรรรร$$$$$$$$$$$.$$4='========544444$ร4==555=5==55=555=555===55=555555555555555
444444444444444...$รรรรรรร4รร$$$$.5===========4544.$$.5==55=55555555555555555555555555555555555555555555
..4555==4...4.4...$$=.รรรรรร$454===54.44..$$455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
''==4.$4444.....$.$ร.$$รรรรรร$$$....4=5=5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
รรรรรรรรรรร$==5$รรรรรรรรรรรรรร$.4555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555==555==55=5=
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.555555555555555555555555555555555555555555555555555555555=5====5=======5555
.$ร.รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$.444444.4444444444444544554555555555455555555555==555555==5=====555555555555
....$$รรรรรรรรรรรรรรรรร$$รรรร$$$.....4.44444444455555555555555555555555555555=55555555555555555555555555
.44..$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.$....4444444545555555555555555555==555=55=55==5=555555===5555555555555
$..$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$...444444455555555555555455555555=55555==555=55555555555555555555555555
รร$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$....4.44455555555555555555555555555555555555555555555555555555544555555555
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$....4444444445555555555=555555555555=555555555555555555555555554555555555555555
รรรรรรรรรรรรรรรร$ร$......4444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555545555555
รรรรรรร$$$$$$.....4.444444445454455555555555555555555555555555555555555555455555555555555555555555555555
$$.........44444444444444544.555545555545555555555455555555555555555555555555555555455555555555555555555
...4.44444444444455544554555555554544.45554555555545555555555555=555555555555555555554555455545555555555
444444.444445444445555545555454445.555455455555554555555545=55555555555555555555555555555555555555545555
 
 
''=''.4.4=''ร=$''''''''''==''=='''''''''''''''''''''''''''.รร4''''4=''==''''''==.=''='''''''''''''''''''
''''=.==.='5'=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==.='''=45'''='''''=554=''''==='''''''''''''''
''''==..$=4'=='''=''==''''=='''''''''''''''='''''''''''''''=.$..454='''=''==''''==''='==='''''''''''''''
''''.'=ร$ร='.'''='44==='=5===5==''''''''''''''''''''''''''5=4รร5'''=''''===''='''==='''''''''''''''''54=
''''===รร5'ร4''''''=54=='4=55='===='''''''''''''''''''==''''=รร$5''==''5='''''===5===''''''''''''''==444
''''=='4ร='.4'''''''='=554'=55==''''''''''''''''''''''='''='=$.=='=55''='''5''=='5=='''''''''''''=='===5
''''=='=ร=54=''''''=''4454=4.44==='''''''==='''''=''=''''=5==4=''===='=='''===''==445==''''''''''''=====
''''=='=ร55=''''''=$.===4=454444==='''''''='''''''''''==''=''..='''ร5==='''==''''=44='=5=5==''''''''''==
='''=='=ร$==='''4==544=4=544=44=4===='''''5=''''''''''''=''==.ร$=''4==$=''''''''''45'''===='''''''''=''=
''''.='=$$$ร$''''''''=4=54.54454==5=='''='=='''='=''''''''''=45ร''55==ร''=''''''''=$==''==='''''''''''''
='''$'''.$ร$''''5=''=''=444$445.444===5'''==''====''''5==''''''$4''4''5=''''''''='=.4=='=$==='''''=4'='=
5=''4'''=$$'''===''4'===45545.45555==''''==============='''''='4='=54'=$'''''''''='=44==4444========='==
==''.'''=ร.''''=5==''''''''=============================='''=''='''.ร=4.''====='='=4.=4=4=4=44444=44444=
='''=''=''=========================''''===========.รรรรรรรรรร.5ร$='''รร$===========4ร4==4=44=4444=44444$
==================='''''''======55$รรรรรรรรรรรรรร$='''''=======5='=''=รร4444=5=====$ร$4=44444444.444$$.4
===='===========54$รรรรรรรรรรรร4=''''==='''''==..4..4444444..===4==''=4ร.=444=44====ร$444444444.4444$$.$
44.$$รรรรรร$.$.45=====55.รร..4===5=5===='''=====5=55.รร...44..=45======$4=444444=444รร$44..44..444.$$$$.
445===44.4=.45===5.รร$44ร4$รรรรรร.5==='=''''======'==''='==54.4ร$4554444$4.$44444444รร.4...444.44$..$$..
55===..44445544.$รรรรรรรรรรรรรรร..====='=''''=========='===.รรรรรร$4544.$=44..44444.$ร$$.$.$$4$..$.$ร$..
รรรรรร.4545544.$รรรร.====5$$.รรร========''==========5=====.รรร.รร$.$.454..=5444444$..รร$..$44$$$$$$$$ร$ร
รรรรรร.4444544.รร.4..54===..$$รร45======='''=====54.445544..$รรรรรรร$.445445444$$$ร$4รร$$$$$$4$$$$$$$รรร
รรรรรร$4455544.รรรร$54=4=5$.5.รร$========''====54.4='''''''''==''''=====4444.$ร$.$$..$ร.$$$$$$$ร$$$รรรรร
รรรรรร$.444554..รร.$...$.==''''=$$ร.='''''''''''''''====================54$4.4$ร.ร$$.รร$$$รรรรรรรรรร$รรร
รรรรรร$.44445=='=445==='''''''''''==='='='=========================544.รรรรรรรรรรรร$$$รร$$.5..$ร..ร$รรร$
$ร$ร.4===''''''''''''==================================5.รร$....4....$.$$ร$...รรรรรร.$รรร$$ร$$$$$$$$$$$$
'''===================================5.รรรร$.4.$$รร$$$.==''''==4..445444.$รร$รรรรร$$4รร$$$$$$4.$$$$$$$$
======5==============54..$$$......$รรร$44==='===5555==5555554454444444444.$รรรรรรรร$$$.4......44444444.$
44.$$รรรรรรร...4...$..=='''''==545==5===55545555555555555554444444444444..$รร$รรร$$4444..$$รร.$.$$.$....
ร$5======'''=====554444545554555544454544444544445444444444444444444444.$$รรรร$$รรร$$.$.....4444444=====
..4.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444....$$รร$$$รร.44.445=============54
44444444444444444444444444444444444444444.454$$$$ร$4=''''''''====44......$$รรร.44.5======5444..4444455=5
..444.44.444...4444444444444444444.4.4.....$ร$.444ร$.$รรรรรรรรรรรรร$$.444.455$รรรรรร$..45==5555555555555
.....4..............4....................$$$$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$4555555555555555555
................................$.$$$.$.$.$$$$$รร$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.555555555555555555
รรร$...$$.......$..$.$.$..$$$$$$รร.====4$รร$$รรรรรรรรรรรรรร..รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$455555555555555555555
รรรร$$$$$$$$$$$$..4===4.รรร$$$$$$$$$$$$รร$รรรรรรรรรรรรรร.ร$4$รรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$.455555555555555545455
รร$...$$รรร$$รรร$$$$$$ร$รร$รรร$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$..444$$ร$รรรรรรรรรรรรร$.4444444444444444444554444
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$....$รรรรรรรรรรรรรรรรร$$........4444444444445545
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.4.$รรรรรรรร$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$.....444444444455555
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.444444.....$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$...44444444555555555
รรรรรรรรรรรร$....$.$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$...4444555555555555555
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$........444444555555555555555555
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$...........4.44444444554445555555555555555
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$$$...............444444444444545445555555555555554555554
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$$$$$$$$.............4.4444444444444455545454555455555555555554555555
รรรรรรรรรรรรรรร$ร$$$$$$$$$$..$..................4..44.44444445444445554454454554554554555554554545555555
ร$$$$$$$.$..................444.4444444$444.44444444444444.445444445445444554555555555555455555455544544
..$$..4...4..444444.444444.4...4444444444.44554444445444444444544454454544455455555554545544444555555555
44.44...44444444.44444444444444444.444444544444444444444544444445445554445455554454555445455455555555454
 
 
'''''''''''''''''''='.=$.5==''''''=5==='='='4==''''''''''''''''''''''''''='=5554='=''''''='''''''''=''''
'''''''''''''''''''''4=4==$'==''''=5====5=4===='='''''''''='=''''''''''='''''=5$4==='''===='''===5==''''
='=''''''''''''''''''===555'=='='''''==45=5=5===='''''''''''''''''''''''''''===55'===ร5===''''='======''
''''''''''''''='=='''=='=.'=4'='''''''==5545545=='='''''''''''''=='='======5ร.===''='4='='''===='=5=44==
'''''''''''''''''''''='==.5==''''''==='==5..4=====''''''''''''''''='='='==''''''='='45=''''''=''''======
'''''''''''''''''='='''5==$=='====4==44==545=55.54=='''''='=''''''''''=''=====ร=5=='=5==''''''''='5==5''
'''''''''''''''''''''5'4=.$=5=='''''====5=5555=4=====''''''''''='=''=''''======''''''''''===============
'''''''''''''''''''''='==$5=='''''==''===.44$.444445==='=='''''''''===================================='
'''''''''''''''''''''=''=.5.=='=5=54='====4=====================================''''''=======''==4$รรรรร
'''''''''''''''''''''=''==5='''=''=''===.5=5==5'============='''''===='''==4รรรรรรรรร...รรรรรรรร4=''''==
'''''''''''''''''''''='==$4.'='''''''4=4=5=5========='==5.รรรรรรร$.4$รรรรร4='''''==5.รรรรรร.5='''=.รรรร$
''''''''''''''''''=''='=====''''''''''===$$รร.4..$รร$5$5''''''=4$รรรรรร.4====...4..รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$
''''''''''''''''''='''==55=='''''''===='''=5$4=''=.ร$====45545545555554=======55444.รรรรรรรรรรรรรรรรรร$.
''''''''''''''''''''''4=====''''''''=''''==.='''=$.4====.ร$..454555=5555=====5454=====..$ร$$รรรรรรรรรรรร
'''''''''''''''''='5=5ร.$==='''''''==''''=.='''=4$.5====$ร.$.=====''============5===54...รร$รรรรรรรรรรรร
''''''''''''''''''=5ร===='==''''''''''=='====''=$.4====5ร$..====================4===4..$$$$$รรรรรรรรรรรร
'''''''''''''''''''====''='=='''''''=====55=='=4$.5====4$.$5=5==================5====4..$$$รรรร$..=''''=
''''''''''''''''''''='=''==5=5''''''====5.==='=$.$5===54.45=======================''=.$รรรร$=''=='''''''
''''''''''''''''''''='=='==.44==''''''======'=4ร..4===5$ร.45545554.45=..5==''''''''''''==============5=5
''''''''''''''''''''==4.==4$$44='==''==4.5====5=========''''''''''''===========================555555544
รรรรรรรรรรร$44444454.....4.$ร$.4=4=5===='''''''===========================================54$รรร$$.$....
รรรรรรรรรรรรรรรร$.44.$$$.4..$$..44====================================4รรรรรรรร$$$$.....$.$$$.5=''''===5
รรรรรรรรรรรรรร$$.44...$$ร44.4ร$.4=4445545===========4$รรรรรรรรรรรร.===5$$$4=''''''=5..444444444444444444
รรรรรรรรรรรรรรร$$4.5$ร$$$$4$$$$..$.$$$$$...$$$.5$5445==''''''''=5444=====555555545454444444444444444444.
รรรรรรรรรรรรรรรรร$.4..$$$$.$.ร$...$$..5=='''''==4.4.45===========55=5=555555454545444444444444444..44.4.
รรรรรรรรรรรรรรรรร.ร4.$$$รร.ร.รร$$ร$......444444444445555555555555555455444444444444444444444..4....$....
รรรรรรรรรรรรรรรร$45===44ร$$$.$$$.$...4444..444444444445555555545444444444444444444444..4.............$..
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$รร$$$$$$$$$$$$$$$.44...44444444444444444..44444444444444444..................$.$$
รรรรรรรรรรรรรร$รรรร$$$$$ร$$ร$$$...$$$$$.........$.445==4รรรรร$ร$$$.$.$$...........$..$.....$.$$$$$$$$$$.
รรรรรรรรรรร$$$$$$$$$$$$$$$.$.$$$444...$$$$$$$$$$$$.44$$ร$รรรรรรรรรรรรรรร$$.$$$$.$$.$...$$รรร$445=54$$$รร
44.$$$$$44445=444.$$$$$$$$$รรรรร$$$$$$$$$$$รรร$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.5='===4$$รร$ร$$$$$$$$$$รรร$รร
$$$$$$$$.$$.$$$$$รร$$$$.$.$$$$$$$$รร$$$.444$รรรรร$รรร$$.รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$$รรรร$รรรรรรรรรรรรรรรร
$$$$$$$$$$$$..$$รรร.5===''==========554..รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
$.4==='==========='=========544...$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
=============5544..$ร$$$$$.4445544.$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.44444.....$รรรรรร
$$รร$$.4455555555545555555555555444.$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$.$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรร
45545555555555555555555455455545555544.4454...454.$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
455545555555555455555555555555555544444444.......$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
555555555555555555555455444444444444444....$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
5445554454454544444444444444444444.4..$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$$$.$
44554445444544444444444444444444.4....$.$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$ร$$$$$$$$$$...$........
444444444444444444444444444444.4.......$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$$.........................4444444
444445544444444444444444444444............$$$$$$$$$$$$$$$$$$$...............4.44.44.4.444.44444444444444
44444444444444444444444444444444444444.44.........4..............444444444444444444444444444454444444444
444444445454444445455555555554444444444444444444444..4..444444444444444444444444444444454544454444444444
55555555555555554444545555445544554444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
55555554555555445555544444554544444444544444444444444444444444444444444444444444444444444444444454444444
55555555555444455455555554555455444444454544444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
54545444554444445544445454544544444444444544444444444444444444444444444444444444444444444444444444455444
 
 
''='''=.''4'''''''''''''''=4'=รร'44''''''==55=''45======''''''''''5''''''''''''''''=$ร5'ร4=='''=5=''='''
'''''''='''''''''''''5''''=.'=ร$==4''''''''='=5==5=='===='''''''''4'''''''=''''===='.ร.4$==='''4'54='===
'''''''''''''''''''''=='''==''ร4=55'''''''=''==5455.====''''''''''=''''''''''''=='''=4$ร===4'=55='=='=5=
'='''''''''''''''''''=='====''รร4='==''=$.$44='==5=55===''='''''==='''''''''''''='=''รร=5==ร4'=4'='5=='=
='''''''''''''''''''''='''54='$ร'4==''=$==454=$5==4..4===''=''''==='''''=''='=''==5..$4''454''==''=''4=5
''''''''''''''''''''''='''ร'''5$4==''''''''=='55=5'=5======''''''.'''''='''='==='==''=ร=''4=555''''5'===
''''''''''''''''''''''5''=$'''$$ร='''''=='=='$==$5==.5===5=''''''$''=''''''='''='====.ร.''=='===''=='=''
''''''''''''''''''''''$='=4'''=.='='=='=.='''=.544.=.=44.4='==''=$''''=''''''''=='''='รร='=='$4='''''''=
''''''''''''''''''''''.''=4'''=ร4'''''4=4='=.'=5.54=4=.4==4=='='4.''='==''='=5==''''''$$'=$''.='='''''''
''''''''''''''''''''''ร'''.'''รร=''''''''====ร4.===.$=4========4=$'==''''===='''='''='5ร='4''=5==''''===
''''''''''''''''''''''$'''ร''=รร''''''''''=''44ร455$$54444='=5''=.5='''''''''='''''=''=$'=.$''5='=='''==
''''''''''''''''''''''==''ร''=รร'''''''''''5554$.$5$5$ร4'$4$==444.==='=''=''''=''''=''4ร=''ร=4.=====''=4
''''''''''''''''''''''=ร''$5=ร.$'''''''''5=='===ร$=$ร$.4$=$445='=ร4''='''''''''=''==''รร'''=4545==''''=4
'''''''''''''''''''''''=ร.รร='.$''''''5====5=55='$.$$=.4ร4.$44=4=$='''''''''''''='5=''5ร'''''455===''=55
''''''''''''''''''''''''4รร4''5.='''''==''==4.=='4ร$$รร$=454$=5='.5=''''''''''''''='''4ร=''==$4=======.=
'''''''''''''''''''''''''.ร='''$$'''''''===='''=.5ร$55ร..$4$4====$=''''''''''''''=4'''5ร4'===44======54=
'''''''''''''='''''''''''=ร4'''ร$='''''''''''==$'รรร.ร$...444.4=.ร''''=''''''''===ร=''=ร.=5===5======45'
รรรรรรร$=''''''''''''''''=รร'''$$4==''''''='''=$=$$ร.4.444$.455=5ร''====='========$=''=ร4554.$$4======''
รรรรรรรรรรรรรรร$''''''44='รร4==4รร4=''='=='5''$4$'รรร$ร.$4$4.=5=4ร====55=4========$4=4$ร44555========'''
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร$4=4544รร4444รร$==='=$==44$..$4$ร4ร4.44.444=5.$4444444=4=='====$444$$45======='======
รรรรรรรรรรรรรร$รรรร.4.4444รร.===ร$ร444.54.44.$$$$4$ร4ร.44ร.4444.รร.รรร.ร$4$$$$4$4$$$$.ร$$45==5==========
รรรรรรรรรรรรรรรรรร$ร$4.==4รรร..4ร$ร4=4'444$4$4$รร$รรรร44.444$.4.รร$.=.44.54.5.=.5.$$.$$.4=4.4444444.....
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร4.5=4$รร=4.รร$$$..4..$.4$ร$$$รรรร..4$..$4..$รร==4.4$=$$=$5ร=5$$..ร$ร.5===5444..$...
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.55=$$รร4ร.รรร..$$..$....$รร$รรร$ร$$ร$$ร$ร$ร$$รรรร$ร5รร..5ร=5$$รรร$$....4..444.444.
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$ร445$$รร$ร4ร$ร..$$.........$$รรร.ร$ร$.$.$ร$รรร$4.ร.ร4.ร45.รรรรรร$$$$$...$..444.4444
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$.ร=4=$รรรร.ร.$$$..$.$$.4$$$$ร4.ร4ร$รรร$$$ร$รร$$ร5$4ร4.ร4$$ร.$.$รรร$.4.4............
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$ร$$$$$$$$$ร$$$$.$$$$$....44$ร$.=$รรรร.$$$ร.รรรรรรรรรรรรร$$$$$ร$$$$$...$$$$$.......
รรรรรรรรรรรรรรร$รร$$รรร$$$$ร$ร$$$$.ร.5==5444..44.$444.$$$$$..$$รรร$$ร$$$$$$$$$$$$$$$$.$$รรรรร$รร$.$.$$$.
444444.....4.444444445554=4545==ร$$$======5======5444444444444.$4$$$$$$$รรรร$$$$$$$$.44รร.4.$....$.$$$$$
$$$$$$$$$$.$$$$$..$$$$$$$$$$$ร.$รรร.ร$$$รร$$$ร$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ร$$$$$$$$ร$$ร$$รรร$$รร45.$44...4$$$$$
44$$$$$$.$$$$$$$$$$....$$$$$.$$$$$$$$รร$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..4444455===============44..$$..$$$$รรรรรร
=========================================4======================'================5=5444$.$$รรรรรรรรรรรรร
44444=4445=545554444444444.4444.4.4...44455554444444......$.$$$$$รรรรร$.454444445======554.$รรรรรรรรรรรร
5545555555555555555555555555544555555555555555555554555555555555555=55555=55555555555555554.$$รรรรรรรรรร
555455554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554455.$รรรรรรรรร
545555554555555555555555555555545555555555555555555555555555555555555555555555555555554554554.$..4$รรรรร
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555544444444.4........$รรร
54454555555555555555555555555555555555544555555555555555555555555555555555444444444444..$$$$รรรรรรรรรรรร
5555555555555555555555555555544555555555555555555555555555555554555444554444444444444....$$$รรรรรรรรรรรร
5444454444454545444444444444444454554444444554454454545454455444454444444444444444.......$$$รรรรรรรรรรรร
4454445544454445544454554455545445554544445455554454455545554445544444444444444444444.....$..$$$$รรรรรรร
44445444444455544444444445445555445555554555545555445544444444445544544445544444444444444....4...$.$$$$$
55454554555545544544554544444555555555555545555545444555555445554554445544454455444544444444444444444444
55555555=4=455555554555555555=5=555=55555555555555555545555555555555555555555555455454544444444444444444
554555555=545554=455.55555555=555555555555555555=55==555555555555555555555555544455455555445444444544444
5555555555=555554454555455555555555555555555555555=5555=554445455545555455555555554444444454455444544444
5555555555555555555555555=5554555=55555454555555555555455554=5554555554455444555455545555544555555554444
555555555555555555555555455555555555555555555555555555544454555545555555=4555445545444454444544444444444
555554555555555554.55555555545554544555=5455555444545554445544554454455545454554445445454444444444445444
 
 
''''''''''''''''''''''''='''''=='รรร$='5=''=''''''''4''=''='''''''''='=='''''''''''''=''='ร=='4ร=.5'5''=
='''''''''=''''''''''''''='''''$'=$รร'$$'5'===44====4'=''''''''='''''''='''''''''''''''=4$ร.=รรร..$'ร4'=
''='''''5'''===''''''''''5'''''$''$ร5'.5'''''='445''==4='5'='''''''''''='''''''5'''='==''4$รร5==4'''5=5'
''''''''=4=='=''''''''''==4''''ร''ร$'$=4'='5'''='='=4454=.='='=''''''''='''''''''''=='''='=รร'5.ร=='55''
''''''''''''''''''''''''''.'''=$''รร'$.'55''''='''44$44===5=''''=''''=5'''''''''=''''==''=5รร5==ร''รร4='
=='''''=''='''='''''''''''='=''$''.รร'4'''''=$$.4.==4.454====''''''''=='''''''''='=''===='=ร''5..'=.='''
'===''''''''''''''''''''''=''''$='=ร$'5=''55'54..4=54====444=='''''''=5'''''='''''5==''='''$$='=444=''''
''''''''''''''5'''''''''''''''=$'='$$ร=''''''''==ร=45.=4=$=''=='''''''.'='''''''='''''==4'=5ร='=='44='''
'''''''''''''''='''''''''''=''.=''$.$ร''''''=''='5$=4.44.$$4====='''''$'''==='''''''=.'''4''รร==.'รร''5'
''''''''''''''''''''''''''=ร''.='''$ร''='4===.==''=ร=...=.44=4=4.='5'=.''='==='''====''''=''ร4'.5'44'=''
'''''''''''''''''''''''''''ร''.='''$ร.''='45==='=$==4..5=$54===4==='=5.='''='''==''''='''5''=$==.'=.''''
'''''''''''''''''''''''''''ร''44'''รร4''''''====.'$4ร4=4..44$=454====54=='''''==='='''''='''=ร=5ร5=$$=''
'''''''''''''''''''''''''''ร''=$''=$ร'''''''''''''.$$454$$$.$=.=..====4'''''='=''''='''=4'''=ร='=ร.ร4=5=
'''''''''''''''''''''''''''$'''ร''.รร''''''''''5=.5ร=$.=$ร4.=$4.4=45='.==''=''''''''=''=='''$ร'''.ร$.===
'''''''''''''''''''''''''''=$''ร''$$$'''''''''='='===ร$5$$.$4$ร4444==''.'''''''''''''5'=.'''5ร='''$$ร.==
''''''''''''''''''''''''''''ร4'$ร4'$.=''''''=='=55=5==$$$$44ร$$.4$44''5.'''''''''''''''=''''4รร===$$$444
'''''''''''''''''''''''''''''รรร=''$..''''''=''5===5.'=รรร4ร$==.ร44==55=''''''''''''''==''''=รร=5=4$ร.=4
''''''''''''''''''''''''''''''รร'''=$.''''''=====''''='รร44ร$.$.=4$5='$='''=''''''''===ร=''''รร=544$รร$$
'''''''''''''''''''''''''''''''ร='''ร$.''''''''''''=4ร4รร$ร$ร444445'55$='====='==='====$='''=รร=545$รร.4
''''=ร4'''''''''''=''''''''''''ร4'''รร.==='''''='''544'รรรร$..=44.54=5$=======4========$44.44รร=44=4รร$4
รรรรรรรรรรรรรรรรรรร''''''''''''รร'==4รรร''='''5'=''.4.=$รรร$$..4$==544$444444.4445='===.$444$รร.5$44$รร$
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$=544545รร====รรร=====44444=$.$4.ร$รร544.454.4.$.4445==.$$รรรรรร$ร$$.$ร$..$ร$$รร$
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร.4554$ร$4=4รรร$4=454444=4$.ร$$ร$ร.44.44.4544ร$.4$.ร..44=45ร5..ร$$$รร$4$ร$4$รร$
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร444.55.รร4.5$ร$$44==44.4$$รรร$$ร$ร44..$.4.4.$$$.$4.=$4$$4ร.ร5=$$$$.4รร$$ร.4$$รร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$รรรรร$=.$..รร...$ร$ร45.4...$.รร$$รรรร$$$..$....4$ร.==555$44$4รรร4=รร$รรร$ร$$ร.$$$$ร
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร55==4$รร$..$ร$ร$$....$.$$$รร$รรร.$รรร$.4$.รรรร$ร=ร4$$.รร$$$ร$ร$รรร$รรรรร$$$$$ร
$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร=5.=.รรรร4$ร$ร.$$$..$......$รรร$รรรรรรร$$รรร$..5.4=.=4$$ร$ร=4$.$รรรรร4$4..$$$
$$$$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$=5==5$รร$=$ร4ร$$$..ร$..4.454$ร$4รรร$รร$รรรรร$$4$4..44.$$$รรรรรร$$$รรร$$$$$ร$ร
...$$รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$$$$ร$ร$ร$$$ร$$$$$$$$$==$ร$4$$รรรรรร$$$$$$444444444444..$$$$$.$$$ร$$..4445
รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร$ร$$ร$$$$$รร$$ร$$$4===4....4.4.444$$$$$$$$$$$$.4445=55====544$$$ร$$$$$รร$$$$$$$$
รรรรรร....44.554.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$.45======5==55444$$$$$$$$$$ร$$$$$$$$$$$$$$ร$$รรรรร$$รรรร$$$$ร$$
444444444444...$$$$$$$$$$$$$.$$$...$$รรรร$ร$$ร$$$$$ร$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.$.$.4.$..$$$$$ร..44===='==
ร$ร$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ร$$$$.44$$.$$$$.$..$$$$$..$$$$$$$$$$$.445=====''======================''==4=5=
.$444.4.$...$$$$$$รรรรรรร$.45=====''=='==================================44..$....54444444..$$รรรร$$4===
=''==='======================='===============4=....44..4445444555544..$$รรรร$455======555555555555555==
===5==5555==54.544444$4.5..$..$.4$$$$$$ร$.4555=55=555555555555555555555555555555555555555555555555555555
5=555555555555555555555554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
45555555545554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
44445554555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555545555555555555
55444444454555555555555455545455555554455555555555555554544555555544454544555555555555555555555555555555
44544445455555555555554554555554554545554554555555544555455544555555545455455555555555555555555555555555
45454544555555555455544545555555555555555555545555555545555555555555544544455554544444455454444455554444
55554454444444544455455555554555555455554445545555445545555444555554455554454455444554554545544445544555
44444445554555445555455544555444454555455555545445545545544555555555555455555554445455444554444554445455
44555444444455455554555455554454454444445545545444545455554445554555555455555554555555555545555555555555
44555445454554455545545554444444455455545545455555554455554555555555555555555555554555554554554555555555
55455555555555555554555555555555554555545555555555555555555555545555555555555555555555555544555555555555
5555555555555555555555555555555555555=55555555555555555555==55555555=55555555555555555555=5555555555=555
555555555555555=555555545544=5555555555555555555555555555555555555555555555=5555555555555555455554455554